۵ روش برای نگارش پروژه آمار و تحقیق آمار و مدلسازی در سال ۲۰۱۸

پروژه آمار و تحقیق آمار و مدلسازی

آمار چيست؟

۵ روش برای نگارش پروژه آمار و تحقیق آمار و مدلسازی در سال ۲۰۱۸ : بيشتر مردم با كلمه آمار،به مفهومي كه براي ثبت و نمايش اطلاعات عددي به كار مي رود، آشنا هستند: تعداد بيكاران،قيمت روزانه بعضي از سهام در بازار بورس، تعداد افراد تلف شده در اثر شيوع يك بيماري، مثالهايي از اين مفهوم اند.ولي اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي مورد بحث پروژه آمار نيست.آمار،عمدتا”با وضعيتهايي سروكار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طور حتمي قابل پيش بيني نيست.استتنتاجهاي آماري غالبا”غيرحتمي اند، زيرامبتني بر اطلاعات ناكامي هستند:تخمين نرخ جاري بيكاري در يك ناحيه بر مبناي مطالعه روزي چند هزار نفر از مردم، يا بررسي يك طرح جديد ترافيك برمبناي نظرخواهي از تعدادي از افراد يك منطقه،مثالهايي ازاين موضوع اند.موارد ديگري ازعدم حتميت وقتي پيش مي آيد كه مشاهدات مكرر برروي يك پديده،نتايج متفاوتي به دست دهند،حتي اگر سعي كنيم عوامل مؤثر بر پديده اي را كه قرار است مشاهده شود كنترل كنيم.مثلا”،همه درختان كاج يكساله داراي بلندي يكسان نيستند،حتي اگر از يك نوع نهال باشند و تحت شرايط يكسان نور، هواوخاك قرارگيرند.پروژه آمار به عنوان يك موضوع علمي،امروزه شامل مفاهيم و روشهايي است كه در تمام پژوهشهايي كه مستلزم جمع آوري داده ها به وسيله يك فرايند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط و نتيجه گيري بوسيله تجزيه و تحليل اين داده ها هستند،اهميت بسيار دارند.

پروژه آمار و تحقیق آمار و مدلسازی
پروژه آمار و تحقیق آمار و مدلسازی

تعريف آمار

آمار،مجموعه اي ازمفاهيم وروشهاست كه درهرزمينه پژوهش،براي گردآوري وتعبير اطلاعات مربوط به آن وانجام نتيجه گيريها، درشرايطي كه عدم حتميت و تغيير وجود دارد،به كارمي رود.معادل كلمه آمار در زبان انگليسي «statistics» است كه از لحاظ تاريخي، از كلمه لاتين « status» مشتق شده و يكي از معاني كلمه اخير،« state» (دولت ) است.

نقش آمار در زندگي روزمره

پي بردن به واقعيات امور ازطريق گردآوري و تعبير داده ها،منحصر به پژوهشگران حرفه اي نيست.اين امردرزندگي روزمره همه مردم كه مي كوشند،آگاهانه يا ناآگاهانه،مسائلي را درباره جامعه،شرايط زندگي،محيط زندگي خودوكل دنيا درك كنند،معمول است.براي كسب اطلاع ازوضع بيكاري،آلودگي ناشي ازضايعات صنعتي،اثر يك مسكن دررفع بيماري وسايرمسائل موردعلاقه درزندگي روزمره؛اطلاعات وارقام راجمع آوري و آنها راتفسير مي نماييم يا كوشش مي كنيم كه تفسيرهاي ديگران رابفهميم. بنابراين،هرروز از طريق تجزيه و تحليل ضمني اطلاعات مبتني بر واقعيات، عمل كسب آگاهي انجام مي گيرد.
منابع اطلاعات مبتني بر واقعيات مي توانند تجربيات فردي،اخبار روز در رسانه هاي گروهي،گزارشهاي دولتي،مقالات مجلات تخصصي،پيش بينيهاي هواشناسي،گزارشهاي مربوط به بازار،شاخصهاي هزينه زندگي ونتايج حاصل ازافكار عمومي باشند. روشهاي آماري به طور گسترده اي درتهيه اين گونه گزارشها به كار مي روند.گزارشهاي متكي براستدلال آماري وتفسيردقيق نتايج،واقعا” روشنگرند؛ولي غالبا”استفاده غلط از روشهاي آماري،كه ممكن است عمدي يا ناشي ازسهل انگاري باشد،منجر به نتيجه گيري غلط وتحريف واقعيت مي شود.براي عامه مردم،كه خوانندگان اصلي اين گزارشها هستند،لازم است كه تصوري از استدلال آماري در ذهن داشته باشند تا بتوانند داده ها را به طور صحيح تعبير كنند و نتايج حاصل را ارزيابي نمايند.استدلال آماري ملاكهايي به دست مي دهد كه با استفاده ازآنها مي توان معلوم كرد كه آيا داده ها،واقعا”نتايج را تأييد مي كنند ياخير. البته درهر زمينه اي از تحقيق، اعتبار نتايج بستگي زيادي نيز به نوع استفاده از روشهاي آماري در مرحله جمع آوري داده ها دارد.امروزه روشهاي آماري درحكومتهاي دموكراسي جديدنقش مهمي دارند.مثلا”،اگر نمايندگان انتخابي مردم بتوانندتمايلات موكلانشان را با استفاده از روشهاي نمونه گيري مناسب به طور سريع معلوم كنند، بهتر مي توانند سياست عمومي كشور را در جهت رعايت خواسته هاي مردم تنظيم كنند.
ارتباط متقابل پروژه آمار و تحقیق آمار و مدلسازی و ساير رشته ها:
وظيفه اوليه آمار،كه صرفا” عبارت است از جمع آوري و نمايش داده ها بود،كاملا”تغيير كرده است و نقش جديد آن،فراهم آوردن ابزارهايي تحليلي است كه با استفاده از آنها بتوان داده ها را به طور مؤثر جمع آوري كرد و از آنها معاني لازم را بيرون كشيده و تفسير نمود.با استفاده از مفاهيم و روشهاي آماري مي توان از روي نمونه،نتيجه گيريهاي معتبري در مورد جامعه به عمل آورد.علم آمار در تمام آن دسته از فعاليتهاي بشري كه در آنها،اثبات ادعاها و طبقه بندي اطلاعات مبتني بر شواهد تجربي است،حضور دارد.
كاربرد روشهاي آماري در قلمروهاي گوناگوني از علوم انساني،علوم و مهندسي،رشته هاي علمي جديدي پديد آورده است كه در ارتباط متقابل با آمارهستند،نظير آمارزيستي،روانسنجي،آمار مهندسي،آماربازرگاني، اقتصادسنجي وجمعيت شناسي.بعلاوه علم آمار در رشته هاي بسيار ديگري كه هنوز از تركيب آنها با آمار شاخه هايي با اسامي خاص پديد نيامده،از قبيل علوم سياسي،هواشناسي و محيط شناسي،نقش عمده اي ايفا مي كند.
مفاهيم اساسي و هسته اصلي روشهاي آماري،در تمام قلمروهاي گوناگون كاربرد آمار،تقريبا”يكي است:تفاوتي كه وجود دارد آن است كه در هر قلمروي، ممكن است تعدادي از روشها نسبت به روشهاي ديگر مفيد تر باشند و مورد تأكيد بيشتري قرار گيرند.

عمل آماری

شامل برنامه‌ریزی و جمع‌بندی و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است به‌شکلی که[۱] :
اعداد نمایندهٔ واقعی مشاهدات بوده، غیر واقعی یا غلط نباشند.
به‌نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوند.
به‌نحو صحیح تحلیل شوند.
قابل نتیجه‌گیری صحیح باشند.
موضوع آمار در چند فصل اخير به قدري در ايران مد شده است كه از اين جهت مي توان آن را در رديف قمر مصنوعي قرار داد. با اين تفاوت بزرگ كه همه كس معني قمر مصنوعي را مي داند, ولي كمتر كسي است كه حقيقتاً بداند كه آما ر, مخصوصاً علمي كه به اين نام خوانده مي شود, چه اصول و معنايي دارد.

زنده ياد دكتر عباسعلي خواجه نوري, پدر آمار ايران

بيشتر مردم با كلمه پروژه آمار و تحقیق آمار و مدلسازی, به مفهومي كه براي ثبت و نمايش اطلاعات عددي به كار مي رود, آشنا هستند: تعداد بيكاران, قيمت روزانه سهام در بازار بورس, كارمزد حمل كالا در ۱۵ سال گذشته, جمعيت نواحي جنوب تهران, مثالهايي از اين مفاهيم هستند. ولي اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي آمار نيست. آمار, عمدتاً با وضعيت هايي سر و كار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طور حتمي قابل پيش بيني نيست.
استنتاجهاي آماري غالباً غير حتمي اند. تخمين نرخ جديد بيكاري بر مبناي مطالعه چند هزار نفر از مردان يا بررسي طرح جديد ترافيك تهران بر اساس نظر سنجي مثالهايي از اين موضوع اند.
آمار مجموعه اي از مفاهيم و روش هاست كه در هر زمينه پژوهش, براي گردآوري و تعبير اطلاعات مربوط به آن و انجام نتيجه گيري ها, در شرايطي كه عدم حتميت د ر آن وجود دارد, به كار مي رود.
نظريه و روش هاي جديد آماري, از حد ساختن جداول اعداد و نمودارها بسيار فراتر رفته است. آمار به عنوان يك موضوع علمي, امروزه شامل مفاهيم و روش هايي است كه در تمام پژوهش هاي كه مستلزم جمع آوري داده به وسيله يك فرايند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط ونتيجه گيري بوسيله تجزيه و تحليل داده ها هستند, اهميت بسيار دارند. نمايش هاي عددي به صورت جنبه اي فرعي از آمار در آمده اند.
پرورش گياهان, تشخيص بيماري ها, برنامه هاي تربيتي و آموزشي, تعليمات اجتماعي- اقتصادي مثال هايي هستند كه علم پروژه آمار و تحقیق آمار و مدلساز مي تواند مفيد باشد.

پروژه آمار

پ۸۷ – پروژه آمار مقایسه میزان دقایق مطالعه روزانه دو کلاس در ایام امتحانات ۲۰ صفحه
قیمت : ۲۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۷

پ۸۶ – پروژه آمار ساعت مطالعه درسی روزانه یک کلاس ۱۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۶

پ۸۵ – پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز ۱۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۵

پ۸۴ – پروژه آمار تعداد روزهای بارندگی ۱۰۰ شهرستان کشور ۱۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۴

پ۸۳ – پروژه آمار برق مصرفی ۱۰۰ خانواده ۱۴ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۳

پ۸۲ – پروژه آمار طلاق استان های کشور در سال ۱۳۹۰ ۱۴ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۲

پ۸۱ – پروژه آمار تعداد ساعات خواب روزانه دانش آموزان ۱۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۱

پ۸۰ – پروژه آمار حجاب ۱۴ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۸۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۰

پ۷۹ – پروژه آمار نظر مردم درباره انتخاب و خرید لباس ۱۸ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۹

پ۷۸ – پروژه آمار نظر مردم درباره چگونگی گذراندن تعطیلات ۱۷ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۸

پ۷۷ – پروژه آمار نظر مردم درباره گوش دادن به موسیقی ۱۹ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۷

پ۷۶ – پروژه آمار نظر مردم درباره صرفه جویی در مصرف آب ۲۱ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۶

پ۷۵ – پروژه آمار نظر مردم درباره خرید اینترنتی ۲۶ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۵

پ۷۴ – پروژه آمار نظر مردم درباره جراحی پلاستیک و زیبایی ۱۵صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۴

پ۷۳ – پروژه آمار نظر مردم درباره تلفن همراه ۲۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۳

پ۷۲ – پروژه آمار نظر مردم درباره شب یلدا ۲۴ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۲

پ۷۱ – پروژه آمار نظر مردم درباره دروغ گفتن و دلایل آن ۲۰ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۱

پ۷۰-۰۱- پروژه آمار میزان استفاده از اپلیکیشن های گوشی موبایل و تبلت توسط دانش آموزان ۲۶ ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۱-۷۰

پ۷۰-۰۲- پروژه آمار میزان برق مصرفي خانواده ها ۲۱ص ۸۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۰۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۲-۷۰

پ۷۰-۰۳- پروژه آمار بررسی دلایل و علل گرایش دانش آموزان به رشته ی علوم تجربی ۲۹ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۳-۷۰

پ۷۰-۰۴- پروژه آمار میزان ساعت گوش دادن به موسیقی توسط دانش آموزان ۲۹ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۴-۷۰

پ۷۰-۰۵- پروژه آمار تأثیر مشاور توانا بر موفقیت و یادگیری دانش آموزان ۲۷ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۵-۷۰

پ۷۰-۰۶- پروژه آمار بررسی تأثیر تلگرام بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان ۳۲ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۶-۷۰

پ۷۰-۰۷- پروژه آمار تأثیر تعداد فرزندان بر تربیت آنان ۲۷ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۷-۷۰

پ۷۰-۰۸-پروژه آمار میزان مصرف ماهیانه بنزین خودروهای سواری ۲۵ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۰۸-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۸-۷۰

پ۷۰-۰۹-پروژه آمار تاثیر ورزش در روحیات دانش آموزان ۳۳ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۹-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۹-۷۰

پ۷۰-۱۰- پروژه آمار مقایسه ی آماری نمرات دو درس فیزیک و شیمی دانش آموزان یک کلاس ۲۶ص ۳۰داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۰-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۰-۷۰

پ۷۰-۱۱- پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضیات ۲۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۱۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۱-۷۰

پ۷۰-۱۲- پروژه آمار بررسی مدت زمان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های مورد علاقه ی دانش آموزان دختر ۲۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۱۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۲-۷۰

پ۷۰-۱۳- پروژه آمار بررسی مدت زمان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های مورد علاقه ی دانش آموزان پسر ۲۶ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۱۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۳-۷۰

پ۷۰-۱۴- پروژه آمار نقش مادران خانه دار در تربیت فرزندان ۳۸ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۱۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۴-۷۰

پ۷۰-۱۵- پروژه آمار میزان تخم مرغ مصرفي خانواده ها در یک هفته ۲۲ص ۵۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۵-۷۰

پ۷۰-۱۶- پروژه آمار میزان هزینه ی ماهیانه تلفن همراه دانش آموزان و موارد استفاده ی آن ۲۲ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۶-۷۰

پ۷۰-۱۷- پروژه آمار میزان ساعات خواب دانش آموزان در شبانه روز ۲۳ص ۵۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۷-۷۰

پروژه آمار

پ۷۰-۱۸- پروژه آمار بررسی تعداد روزهای غیبت دانش آموزان در کلاس درس در ۶ ماه اول سال تحصیلی ۲۷ص ۴۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۸-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۸-۷۰

پ۷۰-۱۹- پروژه آمار بررسی آماری میزان استفاده از روغن موتور خودروها بر حسب کیلومتر ۲۳ص ۵۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۹-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۹-۷۰

پ۷۰-۲۰- پروژه آمار بررسی آماری معضل افسردگی در جامعه ۳۵ص ۲۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۰-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۰-۷۰

پ۷۰-۲۱- پروژه آمار بررسی آماری شهرآوردهای استقلال و پرسپولیس از سال ۱۳۴۷ تاکنون ۳۵ص ۸۶ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۱-۷۰

پ۷۰-۲۲- پروژه آمار بررسی تعداد مراجعین و دلیل مراجعه به مشاور دبیرستان ۲۳ص ۳۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۲-۷۰

پ۷۰-۲۳- پروژه آمار بررسی آماری تعداد شهرستان های هر استان ۲۴ص ۳۱ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۳-۷۰

پ۷۰-۲۴- پروژه آمار بررسی میزان خرید پوشاک توسط دانش آموزان در ایام عید سال ۱۳۹۶ و عوامل مؤثر در خرید ۲۹ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۲۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۴-۷۰

پ۷۰-۲۵- پروژه آمار بررسی آماری تعداد ضربان قلب در یک دقیقه ۲۲ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۵-۷۰

پ۷۰-۲۶- پروژه آمار مساحت استان های ایران ۲۲ص ۳۱داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۶-۷۰

پ۷۰-۲۷- پروژه آمار مسافت های طی شده در سفرهای نوروزی ۳۰ص ۴۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۷-۷۰

پ۷۰-۲۸- پروژه آمار تعداد تست های ریاضی بررسی شده توسط دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی در یک هفته ۲۰ص ۴۰داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۸-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۸-۷۰

پ۷۰-۲۹- پروژه آمار بررسی توانایی انجام دراز و نشست در دانش آموزان پایه دهم ۲۱ص ۷۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۹-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۹-۷۰

پ۷۰-۳۰- پروژه آمار بررسی میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس ۲۲ص ۳۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۰-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۰-۷۰

پ۷۰-۳۱- پروژه آمار بررسی سن ازدواج در پسران و دختران ۲۵ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۱-۷۰

پ۷۰-۳۲- پروژه آمار انتخابات شوراها و ملاک های مردم در رأی دادن ۳۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۲-۷۰

پ۷۰-۳۳- پروژه آمار تأثیر سفر بر یادگیری ۳۲ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۳-۷۰

پ۷۰-۳۴- پروژه آمار بررسی میزان وزن نوزادان در بدو تولد ۲۲ص ۶۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۴-۷۰

پ۷۰-۳۵- پروژه آمار تاثیرتبلیغات در جلب مشتری و فروش کالا ۳۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۵-۷۰

پ۷۰-۳۶- پروژه آمار میزان هزینه ی سالیانه ی دانش آموزان برای خرید کتاب های کمک درسی ۲۶ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۶-۷۰

پ۷۰-۳۷- پروژه آمار تعداد ساعات استفاده از اینترنت توسط دانش آموزان در هفته ۲۰ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۷-۷۰

پ۷۰-۳۸- پروژه آمار تأثیر شرکت در کلاس های کنکور در قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر ۳۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۸-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۸-۷۰

پ۷۰-۳۹- پروژه آمار تعداد پلک زدن دانش آموزان در یک دقیقه ۲۲ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۹-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۹-۷۰

پ۷۰-۴۰- پروژه آمار طلاق ۲۹ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۴۰-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۰-۷۰

پ۷۰-۴۱- پروژه آمار بررسی جمعیت استان های ایران در سال ۱۳۹۵ ۲۴ص ۳۱ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۱-۷۰

پ۷۰-۴۲- پروژه آمار بررسی اندازه ی قد دانش آموزان دختر دبیرستانی ۲۰ص ۶۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۲-۷۰

پ۷۰-۴۳- پروژه آمار بررسی آماری میزان اضطراب دانش آموزان در ایام امتحانات ۳۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۴۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۳-۷۰

پ۷۰-۴۴- پروژه آمار نقش شبکه های اجتماعی در زندگی مردم ۴۲ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۴۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۴-۷۰

پ۷۰-۴۵- پروژه آمار بررسی اندازه ی وزن دانش آموزان پسر دبیرستانی ۲۰ص ۴۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۵-۷۰

پ۷۰-۴۶- پروژه آمار بررسی اندازه ی وزن دانش آموزان دختر دبیرستانی ۲۰ص ۴۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۶-۷۰

پ۷۰-۴۷- پروژه آمار نقش دوستان در زندگی نوجوانان ۳۶ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۴۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۷-۷۰

پ۷۰ – پروژه آمار میزان کاهش یا افزایش معدل دانش آموزان ۳۰ دانش آموز ۲۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۰

پ۶۹ – پروژه آمار میزان بارش برف در ۲۰ استان کشور ۱۲ ص
قیمت : ۷/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۹

پ۶۸ – پروژه آمار مرگ و میر بین سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ ۳۵ ص
قیمت : ۷/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۸

پ۶۷ – پروژه آمار رکورد شنا رفتن ۵۰ دانش آموز ۱۸ ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۷

پ۶۶ – پروژه آمار رکورد ۳۰ دانش آموز در مسابقه دو و میدانی زنگ ورزش ۱۵ ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۶

پ۶۵ – پروژه آمار دانش آموزانی که در خانه کامپیوتر دارند ۱۳ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۵

پ۶۴ – پروژه آمار تعداد دانش آموزان تجدید شده در ۴۵ امتحان ۱۲ ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۴

پ۶۳ – پروژه آمار تخم مرغ مصرفی ۲۵ خانواده در هفته ۱۲ صفحه
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۳

پ۶۲ – پروژه آمار میزان مصرف آب ۱۰۰ خانواده پر مصرف ۱۶ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۲

پ۶۱ – پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان ۵۰ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۶۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۱

پروژه آمار

پ۶۰ – بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دروس غیرتخصصی ۱۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۰

پ۵۹ – پروژه آماری بررسی تراز دانش آموزان کانون ۲۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۹

پ۵۸ – بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست ۱۲ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۸

پ۵۷ – پروژه آمار بررسی دانش آموزان سیگاری و غیر سیگاری و ارتباط آن با افت تحصیلی ۱۵ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۵ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۵۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۷

پ۵۶ – پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب ۵۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۱ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۵۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۶

پ۵۵ – آمار ساعاتی را که دانش آموزان در یک هفته از کامپیوتر برای انجام فعالیت های درسی استفاده می کنند. ۱۶ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۵

پ۵۴ – بررسی ساعات مطالعه دانش آموزان در طول روز ۱۱ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۴

پ۵۳ – پروژه آمار قیمت دلار در ۲۰ سال گذشته ۱۶ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۳

پ۵۲ – بررسی تعداد جلسات شرکت ۵۰ نفر از دانش آموزان در مراسم دعای توسل ۱۱ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۲

پ۵۱ – پروژه آماری بررسی میزان حفظ حجاب در موقعیت های مختلف ۱۳ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۲۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۵۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۱

پ۵۰ – پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۰

پ۴۹ – پروژه آمار بررسی چگونگی نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۹

پ۴۸ – پروژه آمار بررسی چگونگی نقش افراد در میزان کسب شادی و نشاط خود ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۶ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۸

پ۴۷ – پروژه آمار بررسی آماری میزان مصرف روزانه آب میوه در بین دانش آموزان دبیرستانی ۲۱ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۵ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۷

پ۴۶ – پروژه آمار بررسی آماری مقایسه علاقه دانش آموزان به رنگهای مختلف ۱۶ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۶

پ۴۵ – پروژه آمار بررسی آماری تعداد دقایق مکالمه با تلفن (ثابت و همراه) روزانه دانش آموزان دبیرستانی ۱۹ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۵ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۵

پ۴۴ – پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟ ۱۰ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۴

پ۴۳ – یک نمونه ۳۰تایی از ماشین های داخل پارکینگ ۸ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۳

پ۴۲ – هدف و مقصود واقعی ما از دیدن فیلم چیست ۲۱ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۵ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۲

پروژه آمار

پ۴۱ – وزن ۵۰ نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو ۱۲ ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۱

پ۴۰ – مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان ۱۱ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۰

پ۳۹ – تاثیر موسیقی بر یادگیری ۲۲ص
قیمت : ۷/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۹

پ۳۸ – پروژه آمار میزان علاقه دانش آموزان به موسیقی ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۸ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۸

پ۳۷ – پروژه آمار معدل دانش آموزان ۱۶ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۷

پ۳۶ – تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۲۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۶

پ۳۵ – پروژه آمار بررسی نمرات کسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبیات ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۸ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۵

پ۳۴ – پروژه آمار بررسی نقش افراد در میزان چگونگی دچار شدن به افسردگی و از بین رفتن آن ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۶ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۴

پ۳۳ – پروژه آمار بررسی میزان علاقه دانش آموزان و کسب نمرات در دو درس فیزیک و آمار ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۸ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۳

پ۳۲ – پروژه آمار ایدز ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۲

پ۳۱ – مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۸ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۷ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۱

پ۳۰ – بررسی نمرات درس ریاضی و زبان ۲۵ دانش آموز ۸ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۰

پ۲۹ – بررسی معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۲۱ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۹

پ۲۸ – بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان ۱۴ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۸

پ۲۷ – بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب) ۱۲ص
قیمت : ۷/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۷

پ۲۶ – بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه ۱۳ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۶

پ۲۵ – بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان ۱۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۵

پ۲۴ – بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان ۱۳ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۴

پ۲۳ – بررسی ارتباط بین اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ایام تعطیل ۲۶ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۲۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۳

پ۲۲ – بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه ۲۲ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۹ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۲۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۲

پ۲۱ – بررسی آمار بیماران یک مرکز درمانی ۱۸ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۱

پ۲۰ – انتخاب یک ماشین بین ۹۵۰ ماشین در پارکینگ ۱۳ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۰

پ۱۹ – اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد ۲۱ ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۱۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۹

پ۱۸ – میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته ۱۸ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۸

پ۱۷ – آمار میزان ساعت مطالعه افراد ۲۲ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۷ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۱۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۷

پ۱۶ – پروژه آمار میانگین قد دانش آموزان ۱۳ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۶

پ۱۵ – آمار میانگین اضطراب در خانواده ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۵

پ۱۴ – آمار مطالعه و تأثیرات ناشی از آن بر جامعه ۳۰ داده ۱۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۴

پ۱۳ – آمار مربوط به مسافت هفت شهر کشورمان ۷ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۳

پ۱۲ – آمار طلاق – قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ۱۵ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۲

پ۱۱ – آمار سن ۵۰ نفر از افراد ۸ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۱

پ۱۰ – آمار ساعت بیداری دانش آموزان ۱۴ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۰

پ۰۹ – پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری ۵۰ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۱ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۹

پ۰۸ – بررسی جمعیت روستای بلغان ۲۴ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸

پ۰۷ – مجموعه افرادی که برای دریافت خون و دادن خون به بانک خون مراجعه نموده اند ۱۳ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷

پ۰۶ – پروژه آمار استفاده از تلویزیون ۱۱ ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶

پ۰۵ – آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان ۲۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵

پ۰۴ – پروژه آمار میزان برق مصرفی ۳۵ خانوار ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴

پ۰۳ – میزان بارندگی سالیانه در شهرستانهای کشور در سال ۱۳۸۹ ۱۴ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳

پ۰۲ – جمع نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار ۱۵ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲
خرید و دانلود فایل کامل پروژه ۲

پ۰۱ – پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس ۱۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱

پروژه آمار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *